Планування з біології

Поурочно-тематичне планування з біології та екології 10 клас (70 год.)
Вступ – 3 год.
1.        Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.
2.        Рівні організації біосистем та їхній взаємозв’язок.
3.        Властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
Тема 1. Біорізноманіття – 13 год.
4.        Біорізноманіття. Біосистематика.
5.        Лабораторна робота №1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу.
6.        Сучасні критерії виду.
7.        Навчальний проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями.
8.        Неклітинні форми життя. Віруси.
9.        Роль вірусів у природі й житті людини.
10.      Прокаріотичні організми: археї і бактерії.
11.      Еукаріоти.
12.      Гриби. Різноманітність грибів.
13.      Рослини. Водорості.
14.      Вищі рослини.
15.      Справжні тварини.
16.      Багатоклітинні тварини.
17.      Контрольна робота.
Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії – 16 год.
18.      Обмін речовин і перетворення енергії – основа функціонування біосистем.
19.      Біоелементи. Біонеорганічні речовини.
20.      Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин, пов’язані з їх нестачею або надлишком.
21.      Білки, нуклеїнові кислоти: огляд будови й біологічної ролі.
22.      Вуглеводи, ліпіди. Будова, біологічна роль.
23.      Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії.
24.      Особливості обміну речовин в автотрофних організмів.
25.      Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів.
26.      Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму.
27.      Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії.
28.      Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.
29.      Обмін речовин в організмі людини.
30.      Практична робота №1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.
31.      Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.
32.      Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини.
33.      Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини.
Тема 3. Спадковість і мінливість – 21 год.
34.      Основні поняття генетики.
35.      Закономірності спадковості. І та ІІ закони Менделя.
36.      Практична робота №2. Розв’язування типових вправ з генетики.
37.      ІІІ закон Менделя.
38.      Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань.
39.      Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.
40.      Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізації.
41.      Гени. Регуляція активності генів.
42.      Каріотип людини. Хромосомний аналіз. Геном людини.
43.      Генетика людини.
44.      Успадкування ознак у людини.
45.      Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість людини.
46.      Закономірності мінливості у людини.
47.      Лабораторна робота №2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.
48.      Мутації та їхні властивості.
49.      Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.
50.      Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Проект. Скринінг-програми для новонароджених.
51.      Особливості генофонду людських спільнот.
52.      Закономірності розподілу алелів у популяції.
53.      Сучасні завдання медичної генетики.
54.      Хвороби спадкового походження.
55.      Контрольна робота.
Тема 4. Репродукція та розвиток – 15 год.
56.      Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.
57.      Особливості регенерації організму людини.
58.      Трансплантація тканин та органів у людини.
59.      Репродукція клітин.
60.      Ріст і розвиток клітин та чинники, що на нього впливають.
61.      Старіння та смерть клітин.
62.      Онкологічні захворювання та онкогенні чинники.
63.      Мейоз. Особливості гаметоненезу в людини. Статеві клітини.
64.      Лабораторна робота №3. Вивчення будови статевих клітин людини.
65.      Суть та біологічне значення запліднення.
66.      Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.
67.      Ембріогенез людини.
68.      Лабораторна робота №4. Вивчення етапів ембріогенезу.
69.      Постембріональний розвиток людини.
70.      Вплив способу життя на формування людського організму та репродуктивне здоров’я.